Ang mga Gisugilon ni Joseph Smith mahitungod sa Unang Panan-awon

Grammar, punctuation, ug pag-capital gihan-ay. Para maka-access sa mga litrato ug sa kinatibuk-ang aktwal nga mga sinulat nga mga sugilanon sa Unang Panan-awon, tan-awa sa Nahaunang mga Asoy sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith sa Dios .

 

Circa Summer 1832 History

Sa edad nga mga dose, ang akong hunahuna tinuoray nga naagni mahitungod sa importante kaayong mga butang alang sa kaayohan sa akong imortal nga kalag, nga naghatud kanako sa pagsiksik sa mga kasulatan—nagatuo, sigun sa gitudlo kanako, nga kini naglangkob sa pulong sa Dios ug sa ingon niana gigamit kini sa akong kaugalingon. Ang akong dako nga kasinatian sa managlahing denominasyon kahibudngan kaayo, kay akong nadiskubrihan nga wala nila buhata ang balaan ug diosnong pagpakabuhi nga haum sigun sa akong nahibaloan nga anaa nianang sagrado nga tipiganan. Nakasubo kini sa akong kalag. 

Mao nga, sugod sa edad nga dose hangtud sa kinse namalandong ako og daghang mga butang sa akong kasingkasing mahitungod sa sitwasyon sa kalibutan sa katawhan, sa panagbingkil ug pagkabahin-bahin, sa pagkadautan ug pagkasalawayon, ug sa kangitngit nga mituhop sa mga hunahuna sa katawhan. Naglisud gayud ang akong hunahuna, kay gihasol ako sa akong mga sala, ug pinaagi sa pagsiksik sa mga kasulatan akong nahibaloan nga ang katawhan wala magpaduol sa Ginoo apan mitalikod gikan sa tinuod ug buhing pagtuo, ug walay katilingban o denominasyon nga natukod subay sa ebanghelyo ni Jesukristo sigun sa narekord sa Bag-ong Tugon. Akong gibati ang pagbangutan sa kaugalingon nakong mga sala sa kalibutan, kay akong nakat-unan sa mga kasulatan nga ang Dios sama ra sa kagahapon, karon, ug sa hangtud, nga siya walay pinalabi nga mga tawo, kay siya ang Dios. 

Kay ang adlaw akong ginatan-aw, ang mahimayaong sidlak sa yuta, ug usab ang bulan, nga nagatuyok sa ilang kahalangdon lahus sa kalangitan; ug sa mga bitoon usab nga nagdan-ag sa ilang direksyon; ug ang yuta usab diin ako nagbarug; ug ang mga hayop sa umahan ug ang kalanggaman sa langit, ug ang isda sa katubigan, ug ang tawo usab nga nagalakaw ibabaw sa yuta diha sa kahalangdon ug sa makaimpluwensya nga katahum, kansang gahum [sa Dios] ug salabutan sa pagdumala sa mga butang nga labihan ang katalagsaon ug kakahibulongan, bisan sa pagkasusama Kaniya nga milalang niini. Ug dihang akong gihunahuna kining mga butanga, mituaw ang akong kasingkasing, “Hinoon miingon ang maalamong mga tawo nga, ‘Buang sa iyang kasingkasing ang miingon nga walay Dios.’” Mituaw ang akong kasingkasing, “Tanan, kini nagpamatuod ug nagpakita sa walay kinutuban ug anaa sa tanang dapit nga gahum, usa ka Binuhat kinsa nagahimo og mga balaod ug miestablisar ug mihugpong sa tanang butang, kinsa mopuno sa kahangturan, kinsa mao kaniadto ug karon ug mao gayud gikan sa tanang kahangturan hangtud sa kahangturan.” Ug akong gihunahuna kining tanan nga butang ug nga kana nga binuhat nagtinguha sa pagsimba kaniya, sa espiritu ug sa kamatuoran.

Mao nga nag-ampo ako sa Ginoo alang sa kalooy, kay walay lain nga akong kaduolan ug kapangayoan og kalooy. Ug ang Ginoo nakadungog sa akong pag-ampo sa kamingawan, ug samtang nag-ampo sa Ginoo, sa nag-edad ako og dise-sais anyos, usa ka dako nga gilis sa kahayag labaw sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok mikanaog gikan sa ibabaw ug midapat kanako. Napuno ako sa espiritu sa Dios, ug ang Ginoo miabli sa mga langit diri kanako ug akong nakita ang Ginoo. 

Ug siya namulong ngari kanako, nag-ingon, “Joseph, akong anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Lakaw, magalakaw kamo sa akong kabalaoran, ug pagabantayan ninyo ang akong mga sugo. Tan-awa, Ako ang Ginoong Dios sa himaya. Ako gilansang alang sa kalibutan, aron ang tanan nga motuo sa akong ngalan makaangkon og kinabuhing dayon. Tan-awa, ang kalibutan naglunang sa sala niining higayuna, ug walay usa ang nagbuhat og maayo, wala, bisan usa. Mipalayo sila sa ebanghelyo ug wala magtuman sa akong mga sugo. Sila nagpaduol ngari kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang mga kasingkasing layo gikan kanako. Ug ang akong kasuko napukaw batok sa mga lumulupyo sa yuta, sa pagbisita kanila sumala sa ilang pagkadili diosnon ug sa pagpahinabo diin gipamulong pinaagi sa ba-ba sa mga propeta ug mga apostoles. Tan-awa ug sud-onga, moanha na ako sa dili madugay, ingon nga nahisulat mahitungod kanako, diha sa mga panganod sa langit, gisul-uban sa gahum ug dako nga himaya sa akong Amahan.”

Ang akong kalag napuno sa gugma ug sulod sa daghang mga adlaw nagmaya ako uban sa hingpit nga kalipay. Ang Ginoo nag-uban kanako, apan ako wala makakita og usa nga motuo sa langitnong panan-awon. Bisan pa niana, akong gipamalandungan kini nga mga butang diha sa akong kasingkasing.

 

Journal, 9–11 November 1835

Kay napatik sa akong hunahuna ang mahitungod sa relihiyon, ug sa pagtan-aw sa managlahing paagi sa pagtudlo sa mga anak sa katawhan, wala ko masayud kon si kinsay eksakto o si kinsay sayop. Ug kay gikonsiderar ko kini nga pinakaimportante nga kinahanglan eksakto gayud ako sa mga butang nga may kalabutan sa mahangturong mga sangputanan, tungod sa kalibug sa akong hunahuna miadto ko sa mahilom nga kakahoyan ug miyukbo sa Ginoo, ubos sa pagbati sa iyang giingon nga (kon ang Biblia tinuod), “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pagtuktok, ug kamo pagaablihan; pangita, ug kamo makakaplag,” ug usab, “Kon aduna man kaninyoy nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, kinsa nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug kini igahatag kaniya.” 

Ang impormasyon maoy dako nakong tinguha niining higayona, ug uban sa hingpit nga katuyoan nga maangkon kini, mitawag ako sa Ginoo sa pinakaunang higayon sa dapit nga gishisgutan sa ibabaw. Sa laing pagkasulti, wala magbunga ang akong sulay nga pag-ampo; daw miungot ang akong dila, nga dili ko makasulti. Nakadungog ko og kanaas sa akong luyo, nga daw may mga tawo nga nagpadulong kanako. Naningkamot na usab ako sa pag-ampo apan dili ko makahimo. Ang kanaas daw nagkaduol. Mibarug ko ug gianinaw ang palibut apan wala koy makitang tawo o butang nga maoy naghimo sa kanaas nga daw naglakaw. 

Miluhod ko pag-usab. Nabuka ang akong baba ug nihumok ang akong dila, ug mitawag ako sa Ginoo sa hugot nga pag-ampo. Usa ka dako nga gilis sa kalayo mipakita ibabaw sa akong ulo. Kini mitugdon diha kanako ug mipuno kanako sa dili mahulagway nga kalipay. Usa ka personahe mipakita taliwala niining dako nga gilis sa kalayo, nga mikatap sa palibut apan walay bisan unsa nga nasunog. Laing personahe dayon mipakita, sama sa nahauna. Siya miingon kanako, “Ang imong mga sala gipasaylo na.” Mipamatuod siya kanako nga si Jesukristo mao ang anak sa Dios. Ug nakakita ako og daghang mga anghel niini nga panan-awon. Ako nag-edad og mga katorse anyos sa dihang ako nakadawat niining una nga komunikasyon.

 

Circa 1838 History

Joseph Smith—Kasaysayan 1:5–20

 

“Kasaysayan sa Simbahan,” 1 Marso 1842 (Wentworth Letter)

Sa nag-edad ko og mga katorse, nagsugod ko sa pagpamalandong sa kaimportante sa pagkahimong andam alang sa umaabut nga kahimtang, ug diha sa pagpangutana mahitungod sa plano sa kaluwasan, akong nakita nga adunay grabing panagsumpaki sa opinyon bahin sa relihiyon; kon moadto ko og laing pundok, ila kong tudloan og usa ka plano, ug ang uban lahi nga plano, ang matag usa nagtutok sa kaugalingon niyang partikular nga gituohan, isip pinakahustong paagi mahitungod sa kahingpitan. Sa paghunahuna nga dili mahimo nga parehong eksakto ang tanan, ug nga ang Dios dili mahimong maoy nagpasiugda og hilabihan nga kalibug, nagtinguha ko nga magpakisusi sa maong butang sa hingpit gayud, mituo nga kon ang Dios dunay simbahan dili kini magkabahin-bahin, ug nga kon motudlo man siya og usa ka pundok sa pagsimba og usa ka paagi, ug mangalagad sa usa ka hut-ong sa mga ordinansa, dili siya motudlo og ubang mga baruganan nga labihan ang kasukwahi. Kay mituo sa pulong sa Dios, anaa kanako ang pagsalig sa gipamahayag ni Santiago; “Ug kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya.”

Miadto ko sa sekreto nga dapit sa kakahoyan ug nagsugod sa pagtawag sa Ginoo. Samtang mainiton akong nangamuyo, ang akong hunahuna gidala palayo gikan sa mga butang nga naglibut kanako, ug naputos ako sa usa ka langitnong panan-awon ug nakakita og duha ka mahimayaong mga personahe kinsa sama gayud og hitsura sa usag usa ug panagway, gialirongan sa usa ka kahayag nga mibuntog sa adlaw sa udtong tutok. Sila miingon kanako nga ang tanan nga relihiyosong mga denominasyon nagtuo sa sayop nga mga doktrina, ug nga wala niini ang giila sa Dios isip iyang simbahan ug gingharian. Ug ako piho nga gisugo nga “dili monunot kanila,” ug sa samang higayon nakadawat og saad nga ang kahingpitan sa ebanghelyo ipahibalo kanako sa umaabut nga panahon.